ALGEMENE (REIS)VOORWAARDEN

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door PB Coaching Solutions gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van PB coaching solutions.

1.2 Boeking: de definitieve boeking van de door PB Coaching Solutions georganiseerde workshops, trainingen, coaching en/of retraites vindt plaats door te reageren op de aanmeldingsformulier- en/of bevestigingsemail en na betaling van het totale bedrag. Daarnaast moet Patrick Berghout de ontvangst van de mail bevestigen aan de deelnemer.

1.3 Deelnemer: degene die een workshop, training, coaching en/of retraite volgt bij PB Coaching Solutions.

1.4 Prijs: de totale prijs van de workshop, training, coaching en/of retraite.

1.5 Workshop, training, coaching en/of retraite: een door PB Coaching Solutions georganiseerde workshop, training, coaching en/of retraite.

1.6 Websites: https://pb-coachingsolutions.nl/

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, trainingen, coachings en retraites. Op het moment van een boekingsaanvraag voor een workshop, training, coaching en/of retraite, gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden.

2.2 De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de Website.

 

3. Deelname workshop, training, coaching en/of retraite, Inschrijfgeld

3.1 Een deelnemer kan deelnemen aan een workshop, training, coaching en/of retraite nadat deze zich vooraf bij Patrick Berghout, PB Coaching Solutions daarvoor heeft ingeschreven en de overeengekomen prijs heeft betaald. Inschrijving kan via de website of per e-mail aan info@oud.pb-coachingsolutions.nl

Een plaats in een workshop, training, coaching en/of retraite is definitief nadat PB Coaching Solutions de overeengekomen aanbetaling en/of het totaal heeft ontvangen in combinatie met een bevestiging op de bevestigingsemail.

 

4. Betaling

4.1 De betaling van een workshop, training, coaching en/of retraite moet voldaan zijn voorafgaand aan de te volgen workshop, training, coaching en/of retraite, tenzij dit anders is afgesproken. Dit kan worden gedaan via een directe bankoverschrijving op de bankrekening van PB Coaching Solutions, of via IDEAL.

4.2 Bij aanmelding voor een workshop, training, coaching en/of retraite dient het totale bedrag normaliter uiterlijk 30 dagen na het ontvangen van de factuur van de workshop, training, coaching en/of retraite te zijn voldaan.

4.3 Bij boekingen minder dan 45 dagen voor aanvang dient het volledige bedrag binnen 7 dagen betaald te worden.

4.4 Bij niet tijdige betaling heeft PB Coaching Solutions het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichtingen.

 

5. Annulering deelname workshop, training, coaching en/of retraite

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

5.1 Annulering van deelname aan een geplande workshop, training, coaching en/of retraite kan slechts per e-mail plaatsvinden. Per e-mail: info@.pb-coachingsolutions.nl.

5.2 Annulering tot twee maanden voor aanvang: 50% van de totale som (trainingskosten en eventuele verblijfskosten);

5.3  Annulering tussen twee maanden en vier weken voor aanvang 75% van de totale som (verblijfs- en trainingskosten);

5.4 Annulering vanaf vier weken voor aanvang 100% van de totale som (verblijfs- en trainingskosten);

5.5 Bij verhindering is het mogelijk iemand anders kosteloos jouw plek te laten overnemen.

5.6 Bij annulering door PB Coaching Solutions wegens gegronde redenen, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht, wordt het door de deelnemer reeds (gedeeltelijk) betaalde bedrag terugbetaald. We doen er alles aan om bij verhindering van de trainer passende vervanging te regelen. De deelnemer wordt daar altijd vooraf van op de hoogte gesteld.

5.7 Deelname aan het programma tijdens de retraite, training of workshop is op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde prijs en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

 

6. Programma retraite, training, workshop, coaching en locatie

6.1 Het programma van de retraite, training of workshop krijgt de deelnemer net voor de reis per e-mail toegestuurd. PB Coaching Solutions behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd per e-mail.

6.2 De locatie waar de retraite, training of workshop plaatsvindt is te vinden in de informatievoorziening vooraf. PB Coaching Solutions behoudt zich het recht voor de locatie te allen tijde te kunnen wijzigen mocht dit noodzakelijk zijn. Mocht dit het geval zijn dan zal de retraite, training of workshop in een soortgelijke locatie met vergelijkbare voorzieningen plaatsvinden in dezelfde regio. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

 

7. Eigen risico & Aansprakelijkheid

7.1 Deelnemen aan het programma gebeurt op eigen risico. PB Coaching Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, schade en/of verlies van eigendommen verband houdende met het volgen van yoga-, ademhaling- en meditatiesessies, de retraite, training of workshop bij PB Coaching Solutions. De lessen zijn altijd gericht op goed luisteren naar jouw grenzen en mogelijkheden.

7.2 PB Coaching Solutions werkt zeer zorgvuldig en alleen met gekwalificeerde trainers. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een training. Door deelname aan een retraite, training of workshop bij PB Coaching Solutions, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure.

PB Coaching Solutions biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure of ongemak te verminderen:

  • Bij blessures of ander lichamelijk letsel of zwangerschap is het raadzaam om eerst met een huisarts of behandelend specialist te overleggen of je qigong of lichte yoga kunt gaan beoefenen.
  • Als je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak of bij zwangerschap, laat dit dan altijd aan de betreffende docent weten voordat je aan de retraite, training of workshop begint.
  • Luister naar en volg de instructies van de betreffende docent op, stop zodra je ongemak ervaart.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke signalen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn of emotioneel te zwaar.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.


Neem contact met PB Coaching Solutions op, ook na de trainingssessies of tussen de sessies door als je dingen tegenkomt die lastig zijn of teveel zijn.

 

8. Medische disclaimers

8.1 De yoga, ademhalings- en meditatiesessies en de voorlichting zoals die worden aangeboden zijn niet bedoeld als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek tevoren lichamelijke en/of psychische klachten daarom ook altijd met een gekwalificeerde arts of andere behandelaar.

8.2 Meldt voorafgaand aan deelname altijd aan de docent of je lichamelijke of psychische klachten hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven. Forceer niets en neem lichamelijke en psychische klachten serieus. Deelname geschiedt altijd op eigen risico.

8.3 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen PB Coaching Solutions en trainers voor welke blessure en welke schade dan ook die je zou kunnen oplopen en die in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de retraite, training of workshop.

 

9. Gezondheidsverklaring

9.1 Bij de aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van een training dienen per omgaande aan PB Coaching Solutions te worden gemeld.

9.2 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben.

Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

9.3 PB Coaching Solutions kan na aanvraag van de boeking een vragenformulier toesturen en een telefonische kennismakingsgesprek houden (of via Zoom/Face-time). Hierin zal ook gevraagd worden naar eventuele lichamelijke en/of psychische klachten. Op basis van deze informatie kan Patrick Berghout besluiten om deelnemers met bepaalde lichamelijke en/of psychische klachten niet mee te laten doen aan de retraite, training of workshop als de verwachting is dat de aangeboden training niet ondersteunend of passend gaat zijn voor betreffende deelnemer.

 

10. Persoonsgegevens

10.1 PB Coaching Solutions verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar klantenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de aanmeldingen. PB Coaching Solutions gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 PB Coaching Solutions gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemer op de hoogte te brengen van activiteiten en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het programma. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie, kan dat schriftelijk worden medegedeeld of via e-mail.

De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle informatie, diensten en producten van PB Coaching Solutions gebruik kan worden gemaakt.

10.3 PB Coaching Solutions geeft de persoonsgegevens van de deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12. Gedrag Deelnemer

PB Coaching Solutions verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en de organisatie gedragen. Bij misdragingen (drugs en overmatig drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma.

 

13. Schade

Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

Open chat
1
Scan de code
Beste bezoeker,

Wil je even vrijblijvend sparren?

Groetjes,
Patrick